หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

9

เกษตรกรรม

More info

17

พาณิชยกรรมและการบริการ

More info

11

เฉพาะทาง

More info

8

อุตสาหกรรม

More info

5

ความคิดสร้างสรรค์

More info

1

ภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ

More info